Offer fir Professioneller

Lëtzebuergesch
Français
Deutsch

Lëtzebuergesch

Offer fir Professioneller

 • Weiderbildungen fir Fachpersounen a Crèchen, Maisons Relais a Foyeren,
 • Weiderbildungen fir Dageselteren,
 • Weiderbildung fir PädagogInnen, ErzéierInnen, SozialaarbechterInnen a PsychologInnen (a.a.), déi an der Eltereberodung, an an der Familljenaarbecht täteg sinn,
 • Weiderbildung fir pädagogesch Fachpersounen aus de Schoulen
 • Berodungen a Begleedung vun Equipen a Kollegien

Mat Hëllef vun Inputvirträg, geleeten Interessegruppen a Weiderbildungen, ka sech mat folgenden Themen zum Beispill ausernanergesat ginn:

 • Bezéiungskompetenz: firwat si de Schlëssel zu gudder Erwuessenen – Féierung am professionelle Kontext ass
 • Elteren-Schüler-Léierpersonal: een Dräieck, deen et a sech huet
 • Vum Follegen zu enger perséinlecher Verantwortung: ee gewënnbréngende Prozess fir all Bedeelegt
 • Eis kompetent Schoulkanner a wéi mir mat hinnen de Schoul(all)dag gestalte kënnen
 • Selbstvertrauen a Selbstwäertgefill bei Kanner a Jugendlechen
 • Authentizitéit, Integritéit, Verantwortung a Gläichwierdegkeet: eng zolitt Basis fir zwëschemënschlech Bezéiungen
 • Kanner am Klassenzëmmer, déi eng besonnesch Erausfuerderung bedeiten: Wéi kann ech hinnen an deene weidere Kanner ronderëm gerecht ginn?

Dir kënnt eis gären kontaktéieren iwwer info@familylab.lu!

Français

Offres pour professionnels

 • Formations pour professionnels de (la petite) l’enfance: crèches, maisons relais, foyers
 • Formation pour familles d’accueil
 • Formations pour pédagogues, éducatrices/éducateurs, assistantes sociales/assistants sociaux, psychologues (e.a.) travaillant dans la prise en charge de familles, d’enfants ou d’adolescents
 • Formations pour enseignants de tous les niveaux scolaires
 • Supervisions et consultations d’équipes et de collèges

A l’aide de présentations thématiques, d’un travail en groupe et de workshops approfondis, les thèmes à aborder pourront, à titre d’exemple, être les suivants:

 • le développement de la compétence relationnelle dans le cadre professionnel
 • Parents-élèves-enseignants: un triangle délicat
 • Punitions, mises au coin, douces violences: Comment faire autrement?
 • De l’obéissance à la responsabilité: un paradigme prometteur

 • Agressivité et empathie

 • Nos élèves compétents et créateurs: comment les accompagner de façon encourageante?

 • Confiance en soi et estime de soi chez l’enfant et l’adolescent
 • Equidignité, authenticité, intégrité et responsabilité personnelle: une base solide pour les relations interpersonnelles et le bien-être psycho-social des enfants et adultes

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter!

Deutsch

Angebote für Fachkräfte

 • Weiterbildungen für Fachkräfte in Kindertagesstätten, Maisons relais und Kinderheimen
 • Weiterbildungen für Tageseltern
 • Weiterbildung für in der Elternberatung und Familienarbeit tätige PädagogInnen, ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen und PsychologInnen (u.a.)
 • Weiterbildung für pädagogische Fachkräfte in Schulen
 • Supervisionen, Beratungen von Teams und Kollegien
 • Begleitung von Organisationen

Anhand von Inputvorträgen, geleiteten Interessegruppen und        ausgedehnteren Weiterbildungen, kann sich etwa mit folgenden Themen auseinandergesetzt werden:

 • Beziehungskompetenz: warum sie der Schlüssel zu guter Erwachsenen – Führung im professionellen Kontext ist

 • Eltern-Schüler-Lehrer: ein anspruchsvolles Dreieck

 • Vom Gehorsam zur Verantwortung: ein gewinnbringender Prozess für alle Beteiligten

 • Unsere kompetenten Schulkinder und wie wir mit ihnen den Schulalltag gestalten können

 • Selbstvertrauen und Selbstgefühl bei Kindern und Jugendlichen

 • Authentizität, Integrität, Verantwortung und Gleichwürdigkeit: eine solide Basis

Für weitere Fragen zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!