Offer fir Familjen und interesséiert Persounen

Lëtzebuergesch
Français
Deutsch

Lëtzebuergesch

Offer fir Familje und interesséiert Persounen

Familljeberodung:

An enger Familljeberodung hu Dir d’Méiglechkeet, a Begleedung vun enger professioneller Persoun, d’Zesummespill vun de Relatiounen tëschent de Familljememberen ze erfuerschen, besser ze verstoen, a méiglecherweis ze veränneren. Schwieregkeeten an der Erzéiung, also am Ëmgang tëschent Elteren a Kand, kënne gekuckt ginn,an et kann esou no passende Léisungsméiglechkeeten fir d’ Famill gesicht ginn. D’Consultatiounen gi gäre mat de Kanner (jee no Situatioun och ouni) gehal. Et ass och méiglech, nach aner Familljememberen dobäi ze ruffen, oder och d’Kand (respektiv de Jugendlechen) eleng ze gesinn. Et besteet och d’ Méiglechkeet , vu Visite doheem am gewinnte Kader.

Reegelméisseg Offeren

 • Virträg
 • Elteregruppen
 • Gruppen fir Teenager
 • Workshope
 • Konferenzen

Theme kënne sinn

 • Kuck ewéi kompetent ass Däi Kand
 • Vum Follegen hinn zur Eegeverantwortung: firwat dat gutt deet
 • Ech wëll! wat d’perséinlech Sprooch mat eis mécht
 • D’Konscht, mat guddem Gewëssen « Nee » ze soen
 • Esou wéi s Du bass, bass Du ok !
 • Aggressioun: firwat dat Gefill net an de Motz-Eck gehéiert
 • Erzéien ouni Strofen: Wéi geet dann dat?
 • 4 Wäerter, déi Familljen ee Liewe laang ënnerstëtzen
 • Trennung, an wat dann?
 • Elterlech Féierung an hir Finessen
 • E Merci dem Trotz: a lass an d‘ Autonomiephas
 • Op dem Wee zu enger gläichwierdeger Haltung
 • Empathie: wéi si eis Welt zesummenhält

Français

Offres pour familles et personnes intéressées

Consultation familiale:

La consultation familiale offre aux familles la possibilité d’un regard approfondi sur la nature de leurs relations intrafamiliales avec l’aide d’un professionnel.

Selon votre situation, la consultation familiale peut se faire avec les parents seuls, ou bien avec les parents accompagnés d’un ou de plusieurs de leurs enfants. D’autres adultes peuvent également se joindre à la consultation (ex-conjoint, grands-parents, etc.) si besoin est.

Dans le même ordre d’idées les visites à domicile sont également possibles.

Offres régulières ou sur demande:

 • conférences,
 • séminaires pour parents,
 • groupes pour adolescents,
 • workshops.

Exemples de sujets possibles:

 • Regarde comme ton enfant est compétent!
 • De l’obéissance à la responsabilité personnelle
 • Je veux! le rôle du discours personnel
 • L’art de dire non dans le calme et la sérénité
 • Me voilà, et toi, qui es-tu? sur la proximité, et les limites à respecter entre enfants et adultes
 • Punitions, mises au coin, douces violences… Comment faire autrement?
 • Agressivité: la raison pour laquelle elle mérite mieux que d’être mise au piquet uniquement
 • Quatre valeurs enrichissantes pour les relations interpersonnelles
 • Séparation: et puis après?
 • Autorité parentale : diriger ou guider un enfant ?
 • Vive l’opposition: le chemin vers l’autonomie (de l’enfant)
 • L’empathie: un sentiment qui nous unit

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter et visitez notre rubrique „Agenda“ pour consulter nos offres déjà programmées.

Deutsch

Angebote für Familien und Interessierte

Familienberatung: In der Familienberatung haben Sie als Familie die Möglichkeit, sich gemeinsam mit einer begleitenden Fachperson das Zusammenspiel zwischen den Mitgliedern Ihrer Familie näher zu erforschen und gegebenenfalls zu verändern. Schwierigkeiten in der Erziehung, oder auch des Zusammenlebens können gemeinsam beleuchtet und beziehungsorientierte Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden.

Die Terminabsprachen erfolgen je nach Bedürfnis und individuell angepasst. Besuche zu Hause sind ebenfalls möglich.

Unsere regelmäßigen Angebote umfassen verschiedene Formen der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Themen:

 • Vorträge
 • Elterngruppen
 • Gruppen für Teenager
 • Workshops
 • Konferenzen

Themen können sein:

 • Dein kompetentes Kind
 • Vom Gehorsam zur Verantwortung: Schule reloaded
 • Ich will! was persönliche Sprache mit uns macht
 • die Kunst, mit gutem Gewissen Nein zu sagen
 • So wie Du bist, bist Du ok!
 • Aggression: warum sie nicht in die Tabu-Ecke gehört
 • Erziehen ohne Strafen: wie geht das?
 • 4 Werte, die Familien ein Leben lang tragen
 • Trennung, und dann?
 • Elterliche Führung und ihre Finessen
 • Trotz sei Dank: auf in die Autonomiephase
 • Auf dem Weg zu einer gleichwürdigen Haltung
 • Empathie: wie sie die Welt zusammenhält

Für weitere Informationen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren und sehen Sie in unserer Rubrik „Agenda“ mit unseren bereits geplanten Veranstaltungen nach.

Gitt kucken ënnert eis Rubrik „Agenda“ a fannt eis Offeren déi scho geplangt sinn oder kontaktéiert eis gären!