3. Februar 2018: Tag der offenen Tür Mamerhaff a.s.b.l./1. Geburtstagsfest

PORTE OUVERTE

1. Geburtsdagsfest

Samschdes, den 03. Februar 2018 vun 11 bis 18 Auer

Samedi, le 3 février 2018 de 11 à 18 heures

Saturday, the 3rd of February 2018

Musek

Iessen an Drénken

Léiert de Mamerhaff a séng Aktivitéiten kennen

d’Kanner spillen a kënnen un Ateliers deelhuelen

Mir feieren! Feiert mat eis!

All Recetten fléissen an de Solidaritéitsfong, hëllefen der a.s.b.l., Aktivitéiten kënnen unzebidden oder neidegt Material unzeschaafen.

Mir freeën eis,

d’Equipe vum Mamerhaff an Zesummenarbecht mat familylab.lu